Magazine of Traditional Budo

Your magazine of Traditional Martial Arts of Japan

Aikido, Iaido, Judo, Jukendo, Karatedo, Kendo, Kobudo, Kyudo, Naginata, Shorinji, kempo, etc. In our Magazine of Traditional Budo , we will talk about the different martial arts of Japan, interviews, events…

Zen master Sawaki Kodo, Sengakuji Temple, Tokyo
 Toshio Okabayashi sensei kobudo demosntration
Shorin Ryu Minoru Higa sensei´s dojo, Okinawa
Goju Ryu Morio Higaonna sensei
Naginatajutsu sensei, Nobuko Shimizu
Aikido sensei, Miyako Fujitani
Kendo sensei Yoko Takahashi
Samurai armors, Samurai Museum
Kagami Biraki, Nippon Budokan
Gichin Funakoshi sensei memorial, Okinawa

Would you like to have our Magazine of Traditional Budo?

Access our reports, news, interviews, articles, etc..

 

Pin It on Pinterest

Share This