Traditional Budo Magazine

Your magazine of Traditional Martial Arts of Japan

Aikido, Iaido, Judo, Jukendo, Karatedo, Kendo, Kobudo, Kyudo, Naginata, Shorinji, kempo, etc. In our Magazine of Traditional Budo , we will talk about the different martial arts of Japan, interviews, events…

Zen Sawaki Kodo master, Sengakuji Temple, Tokyo
Kobudo demostration, Toshio Okabayashi sensei
Minoru Higa´s Dojo, Okinawa
Goju Ryu Morio Higaonna sensei
Naginatajutsu sensei Nobuko Shimizu
 Aikido sensei Miyako Fujitani
Kendo sensei Yoko Takahashi
Samurai Museum Armor
Nobuko Oshiro sensei
Memorial to the master Gichin Funakoshi in Okinawa

Our Traditional Budo Magazine. Interviews, reports, images of martial arts ….. and much more….

Would you like to have our Magazine of Traditional Budo?

Contact us. Advertise your martial arts business, event or course in our impact magazine.


Pin It on Pinterest

Share This